Linux Kernel ‘drivers/acpi/debugfs.c’本地特权提升漏洞

漏洞起因
边界条件错误
危险等级

 
影响系统
Linux kernel 2.6.36
Linux kernel 2.6.35
Linux kernel 2.6.35
Linux kernel 2.6.35
Linux kernel 2.6.34
Linux kernel 2.6.34
Linux kernel 2.6.33 .1
Linux kernel 2.6.33
Linux kernel 2.6.36-rc8
Linux kernel 2.6.36-rc6
Linux kernel 2.6.36-rc5
Linux kernel 2.6.36-rc4
Linux kernel 2.6.36-rc1
Linux kernel 2.6.35.5
Linux kernel 2.6.35.4
Linux kernel 2.6.35.1
Linux kernel 2.6.35.1
Linux kernel 2.6.35-rc6
Linux kernel 2.6.35-rc5-git5
Linux kernel 2.6.35-rc5
Linux kernel 2.6.35-rc4
Linux kernel 2.6.35-rc1
Linux kernel 2.6.34.3
Linux kernel 2.6.34.2
Linux kernel 2.6.34.1
Linux kernel 2.6.34-rc6
Linux kernel 2.6.34-rc5
Linux kernel 2.6.34-rc4
Linux kernel 2.6.34-rc2-git1
Linux kernel 2.6.34-rc2
Linux kernel 2.6.34-rc1
Linux kernel 2.6.33.7
Linux kernel 2.6.33-rc8
Linux kernel 2.6.33-rc7
Linux kernel 2.6.33-rc7
Linux kernel 2.6.33-rc6-git5
Linux kernel 2.6.33-rc6
Linux kernel 2.6.33-rc5
+ Trustix Secure Enterprise Linux 2.0
+ Trustix Secure Linux 2.2
+ Trustix Secure Linux 2.1
+ Trustix Secure Linux 2.0
Linux kernel 2.6.33-rc4
+ Trustix Secure Enterprise Linux 2.0
+ Trustix Secure Linux 2.2
+ Trustix Secure Linux 2.1
+ Trustix Secure Linux 2.0
 
不受影响系统
Linux kernel 2.6.37rc
Linux kernel 2.6.36.2 (stable)
 
危害
本地攻击者可以利用漏洞提升特权。
 
攻击所需条件
攻击者必须访问Linux。
 
漏洞信息
Linux是一款开放源代码的操作系统。
/sys/kernel/debug/acpi/custom_method的权限不正确的设置为-w–w–w-,此custom_method文件允许把定制的ACPI方法注入到ACPI转译表中,本地攻击者可以利用此漏洞提升特权。
 
测试方法
 
厂商解决方案
用户可参考如下供应商提供的安全公告获得补丁信息:
http://git.kernel.org/?p=linux/kernel/git/torvalds/linux-2.6.git;h=ed3aada1bf34c5a9e98af167f125f8a740fc726a
 
漏洞提供者
Dave Jones

发表评论?

0 条评论。

发表评论